KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazujemy Państwu w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO1. Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – proszę o kontakt z nami.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to w szczególności dane, które podają Państwo składając zamówienie lub zapytanie dotyczące danego produktu bądź nawiązania współpracy. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i papierowo, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest FH Moskit Grzegorz Moroński z siedzibą w Krzeczowie pod adresem Krzeczów 70, 32-700 Bochnia, REGON: 120907804, NIP: 8681703243.

2. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Krzeczów 70, 32-700 Bochnia lub poprzez wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@fhmoskit.pl

3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszych usług są:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której są Państwo stroną (np. umowy sprzedaży);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

4. Państwa dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz ewentualnego montażu bądź wcześniejszego pomiaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analitycznym i statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

5.Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

 • operatorzy systemów informatycznych (hosting poczty mailowej),
 • firmy kurierskie i poczta polska,
 • kancelaria prawna,
 • biuro rachunkowe

6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

7. Firma jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

8. Państwa dane osobowe będą przez Firmę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia realizacji zamówienia, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Swoich danych osobowych,
 • sprostowania Swoich danych osobowych,
 • usunięcia Swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych osobowych,
 • przenoszenia Swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Z praw wskazanych w pkt. 9 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@fhmoskit.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krzeczów 70, 32-700 Bochnia

12.W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. dochodzenie roszczeń) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Was danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się Państwo znaleźli (2) Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możecie Państwo wnieść pisząc na adres e-mail: daneosobowe@fhmoskit.pl.

13.podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy bądź przystąpienia do realizacji zlecenia.

14.Więcej informacji na temat sposobu realizacji Państwa praw, określonych w pkt. 9, możecie uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt 2.

15.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

1 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).